Home / Uncategorized / Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хйилгэхэд бүрдүүлэх материалууд

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хйилгэхэд бүрдүүлэх материалууд

Ерөнхий үнэлгээний хүсэлт, баримт бичиг хүлээн авах маягт

 

Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр, хаяг:

Холбоо барих утас, И-мэйл хаяг:

Төслийн нэр: 

Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэр,байршил:

 

Баримт бичгийн нэр Шаардлагатай эсэх Шаардлага хангасан эсэх Тайлбар
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн ерөнхий үнэлгээ хийлгэх тухай хүсэлт /албан бичиг/
Эрх бүхий байгууллагаар баталгаажуулсан ТЭЗҮ, зураг төсөл
Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын  төлөвлөгөө, хөтөлбөрт тусгагдсан эсэх /газрын зөвшөөрөл, ТХГН-т байрлах бол Хамгаалалтын захиргааны санал/  

 

Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн байгаль орчны төлөв байдлын тодорхойлолт
Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний тайлан
Төсөл хэрэгжих орчны тойм зураг (топо, сансрын)
Тухайн сум, дүүргийн Засаг даргын  тодорхойлолт
Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулсан байх/
Уул уурхайн төслийн хувьд:

а. Дээр дурдсан бүх баримт бичгүүд

б. Тусгай зөвшөөрлийн хуулбар

/нотариатаар батлуулсан байх/

в. XV лицензтэй бол хайгуулын ажлын

батлагдсан тайлан, нөөц баталсан

шийдвэр

г.  MV лицензтэй бол эрх бүхий

байгууллагаар батлагдсан ТЭЗҮ, нөөц

баталсан шийдвэр

д. БОНҮ-ний нэмэлт, тодотгол хийлгэх

төслийн хувьд нөөцийн хөдөлгөөний

тайлан

е. Төсөлтэй холбогдох зураг төсөл
Төсөлд ашиглах түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэгчийн талаарх мэдээлэл г.м.
Өмнө нь хийгдсэн БОНБНҮ-ний тайлан
Тусгай тэмдэглэл:

 

 

 

Хүлээн авсан материалын хуудасны тоо………………….

Хүлээн авсан:

Овог, нэр:

Алба тушаал:

Гарын үсэг:

 

Огноо:

               Хүлээлгэн өгсөн:

               Овог, нэр:

               Алба тушаал:

               Гарын үсэг: