Home / Uncategorized / Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргуулахад бүрдүүлэх материалууд

Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргуулахад бүрдүүлэх материалууд

Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргуулахад бүрдүүлэх материал

 1. Албан хүсэлт
 2. Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл
 3. БОНХЯамны Хүрэлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн газрын Ой, ус, тусгай хамгаалалттай кадастрын хэлтэст албан бичгээр хандан доорхи лавлагааг авна /266434/

–  Усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсийн;

 1. Хайгуулын ажлын төлөвлөгөө
 2. Байгаль хамгаалах төлөвлөгөө
 3. Өрөмдмөл худгийн паспорт /өрөмдмөл худагтай бол/
 4. Худгийн байршлын зураг /байршлын тойм/
 5. Усны тоолуурын мэдээлэл, гэрчилгээ
 6. Бохир усны цэг байгуулах сумын Засаг даргын зөвшөөрөл
 7. Үйл ажиллагаа явуулсан цагаас хойшхи:
 • Усны эрх зүйн бичиг баримт /дүгнэлт, захирамж, гэрээ, ус ашиглах эрхийн бичиг/
 • ус ашигласны төлбөр төлсөн баримт, нэхэмжлэх
 1. 100110013404 – тоот данс, Төрийн сан банк, гүйлгээний утга /усны нөөц ашиглах дүгнэлт гаргуулах үйлчилгээний хөлс, төлөх дүн:  360000 төгрөг, Хүлээн авагч байгууллага: Өм.Байгаль орчны алба