Home / Шар цав, Хүрдэт агуйн соёлын өвийн менежментийн төлөвлөгөө