Home / Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийлгэхэд бүрдүүлэх материалууд

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийлгэхэд бүрдүүлэх материалууд

Ерөнхий үнэлгээний хүсэлт, баримт бичиг хүлээн авах маягт

 

Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр, хаяг:

Холбоо барих утас, И-мэйл хаяг:

Төслийн нэр: 

Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэр,байршил:

 

Баримт бичгийн нэр Шаардлагатай эсэх Шаардлага хангасан эсэх Тайлбар
Төсөл хэрэгжүүлэгчийн ерөнхий үнэлгээ хийлгэх тухай хүсэлт /албан бичиг/ +    
Эрх бүхий байгууллагаар баталгаажуулсан ТЭЗҮ, зураг төсөл +    
Тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын  төлөвлөгөө, хөтөлбөрт тусгагдсан эсэх /газрын зөвшөөрөл, ТХГН-т байрлах бол Хамгаалалтын захиргааны санал/  

+

   
Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн байгаль орчны төлөв байдлын тодорхойлолт +    
Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний тайлан      
Төсөл хэрэгжих орчны тойм зураг (топо, сансрын) +    
Тухайн сум, дүүргийн Засаг даргын  тодорхойлолт +    
Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулсан байх/ +    
Уул уурхайн төслийн хувьд:

а. Дээр дурдсан бүх баримт бичгүүд

     
б. Тусгай зөвшөөрлийн хуулбар

/нотариатаар батлуулсан байх/

     
в. XV лицензтэй бол хайгуулын ажлын

батлагдсан тайлан, нөөц баталсан

шийдвэр

     
г.  MV лицензтэй бол эрх бүхий

байгууллагаар батлагдсан ТЭЗҮ, нөөц

баталсан шийдвэр

     
д. БОНҮ-ний нэмэлт, тодотгол хийлгэх

төслийн хувьд нөөцийн хөдөлгөөний

тайлан

     
е. Төсөлтэй холбогдох зураг төсөл +    
Төсөлд ашиглах түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэгчийн талаарх мэдээлэл г.м. +    
Өмнө нь хийгдсэн БОНБНҮ-ний тайлан      
Тусгай тэмдэглэл:

 

 

 

Хүлээн авсан материалын хуудасны тоо………………….

Хүлээн авсан:

Овог, нэр:

Алба тушаал:

Гарын үсэг:

 

Огноо:

               Хүлээлгэн өгсөн:

               Овог, нэр:

               Алба тушаал:

               Гарын үсэг: